معامله در فارکس در افغانستان

نوسانگر فارکس

ما بازگشت سهام را به کمک یک نوسانگر هماهنگ کوانتومی مدلسازی کردیم که مدلی برای نیروی بازار که بازگشت‌ سهام را از نوسان‌های کوتاه‌مدت به تعادل‌های بلندمدت می‌برد، ارائه می‌دهد.

یک الگوی نوسانگر غیر کلاسیک در بازار نوسانگر فارکس سهام برای چند شرکت منتخب: رهیافتی از مکانیک کوانتوم

1 کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر، واحد شیراز ، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

بررسی و تحلیل نوسانات شاخص های بازار های سهام از مباحث مورد علاقه متخصصان اقتصاد فیزیک می باشد. پژوهش حاضر در چارچوب مکانیک کوانتوم از مدل نوسانگر غیر کلاسیک به تجزیه و تحلیل نوسان های بازار سهام در ایران پرداخته است. مطالعه بر روی شش بنگاه منتخب فعال بورسی غیر همگن انجام شده است. به طور کلی با کالیبره کردن الگو و در نظر گرفتن سطح انرژی های مختلف (انرژی بالاتر نشانگر شفافیت بیشتر اطلاعات)، نتایج حاکی از این حقیقت است که با افزایش سطح اطلاعات می تواند منجر به تعدیل سریعتر قیمت و کاهش دامنه پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام گردد. به عبارت دیگر با افزایش سطح انرژی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می توان انتظار داشت سرعت جذب اخبار در بازار کاهش یافته و انجام معاملات و نقد شوندگی سهام افزایش یابد

کلیدواژه‌ها

مراجع

* اسکندری، رسول.( 1383 )."بررسی آثار حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.

* تک روستا، علی وحبیب مروت و حسین تک روستا. (1390). " مدل سازی نوسان (تلاطم) بازدهی روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، دو فصلنامه اقتصادپولی، مالی (دانش و توسعه سابق)،سال هجدهم، شمارۀ2صص89-65.

* جدیدی، طیبه و افشین نمیرانیان.(1384). " مطالعه یکی از پارامتر های فیزیک اقتصاد در بازار بورس تهران"، کنفرانس فیزیک ایران، دانشگاه لرستان.

* حسینی، سید عقیل و محسن رنانی.(1390)."نقد روش شناختی اقتصاد و فیزیک و کاربرد آن در تحلیل نظام توزیعی سرمایه داری"،فصلنامۀ اقتصاد تطبیقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شمارۀ دوم، صص71-107.

* داورزاده، مهتاب.(1386)." پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رویکردی بر تحلیل تکنیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه. اصفهان.

* زارع، هاشم.(1391)." رهیافتی از اقتصاد فیزیک در بازار سهام ایران "، پایان نامه دکتری، رشته اقتصاد، دانشگاه شیراز.

* نظیفی نایینی، مینو و شهرام فتاحی وسعید صمدی.(1391). "مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف"،فصلنامه نوسانگر فارکس تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره9،صص56-23.

* وطن پرست، محمد رضا و محمد حسین قائمی. (1384 )."بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار ایران "،بررسیهای حسابداری وحسابرسی، پاییز 1384.

* Bagnoli, M., & Lipman, B. L. (1996). Stock price manipulation through takeover bids. The RAND Journal of Economics, 124-147.‏

* Burda, Z., Jurkiewicz, J., & Nowak, M. A. (2003). Is econophysics a solid science?. arXiv preprint cond-mat/0301096.‏

* Choustova, O. (2008). Quantum model for the price dynamics: the problem of smoothness of trajectories. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 346(1), 296-304.‏

* Meng,X. and J,Zhang. and J Xu. H,Guo.,(2014) " Quantum spatial-periodic harmonic model for daily price-limited stock markets”.Journal of Physica A,Vol 391, pp 2200-2226.

* Nastasiuk, V. A. (2014). Emergent quantum mechanics of finances. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 403, 148-154.‏

* Stanley, H. E., & Mantegna, R. N. (2000). An introduction to econophysics. Cambridge University Press, Cambridge.‏

* Ye, C., & Huang, J. P. (2008). Non-classical oscillator model for persistent fluctuations in stock markets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 387(5-6), 1255-1263.‏

* Zare, H., Sakha, Z. R., & Zare, M. (2016). Survey Castaing Distribution on Iranian Stock Market: An Econophysic Approach. Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, 9(2).‏

* Zhang, C., & Huang, L. (2010). A quantum model for the stock market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 389(24), 5769-5775

دانشمندان به کمک نوسانگر هماهنگ کوانتومی موفق به مدلسازی بازار سهام شدند!

اگرچه مکانیک کوانتومی، بشر را وادار به توسعه‌ی چارچوب‌های ریاضی و فیزیکی جدید کرد، اما اکنون با گذشت بیش از یک قرن، به نظر می‌رسد این چارچوب نه تنها مختص دنیای کوانتومی نیست، بلکه می‌توان از آن برای توجیه و توضیح سایر پدیده‌های به‌نظر پیچیده‌ی دنیای ماکروسکوپی بهره جست. مدل نوسانگر هماهنگ کوانتومی برای توصیف کوچکترین تغییرات در یک ملکول دو اتمی، استفاده می‌شود، اما این توصیف، جهانی است، به این معنی که می‌تواند به سایر بخش‌های فیزیک و حتی سایر علوم، تعمیم داده شود. مثالی از این تعمیم، پژوهش جدیدی است که نتیجه‌‌ی آن به تازگی در مجله‌ی EPL منتشر شده است. دانشمندان در این پژوهش جالب، نیروی بازگرداننده‌ی یک نوسانگر هماهنگ کوانتومی در حال ارتعاش را به عنوان تخمینی برای نیروی بازار که سهام نوسان کننده را به حالت تعادل برمی‌گرداند، درنظر می‌گیرند. با دیپ لوک همراه باشید…

محققان در پژوهش جدیدی که در مورد کاربرد یک نوسانگر هماهنگ کوانتومی برای مدلسازی دینامیک بازگشت سهام انجام داده‌اند، می‌گویند:

ما بازگشت سهام را به کمک یک نوسانگر هماهنگ کوانتومی مدلسازی کردیم که مدلی برای نیروی بازار که بازگشت‌ سهام را از نوسان‌های کوتاه‌مدت به تعادل‌های بلندمدت می‌برد، ارائه می‌دهد.

در طول چند سال گذشته، تجزیه‌تحلیل دینامیک نرخ سهام با استفاده از مدل‌های فیزیک کوانتومی، رایج‌تر شده، مانند آنهایی که حرکت یک ذره‌ی به دام افتاده در یک چاه یا یک ذره‌ی دارای حرکت براوانی کوانتومی را توصیف می‌کنند. مزیت مدل‌های کوانتومی نسبت به مدل‌های سنتی، این است که آنها اغلب، اثر شرایط بازار روی بازگشت‌ سهام را بهتر توصیف می‌کنند و این توصیف بهتر، ناشی از چگونگی برخورد مدل‌های کوانتومی با سطوح انرژی ذره است که منجر به مدلسازی بسیار دقیق‌تر می‌شود.

در این پژوهش جدید، محققان روی مدلسازی یک نیروی خاص بازار که مدلسازی آن در مدل‌های قبلی دشوار بود، تمرکز کرده‌اند. شواهد تجربی نشان می‌دهند وقتی بازگشت سهام به صورت کوتاه‌مدت، در حال نوسان است، نیرویی در بازار وجود دارد که سهام نوسان کننده را به تعادل بلند مدتش بازمی‌گرداند. این نیرو به مفهوم «بازگشت متوسط» که گرایش سهام برای بازگشت به قیمت متوسطش را نشان می‌دهد، مرتبط است.

در فیزیک کلاسیک، یک نوسانگر هماهنگ، سیستمی است که مانند یک پاندول از حالت تعادلش نوسان می‌کند، اما نیروی بازگرداننده‌ای وجود دارد که آن را به تعادلش بازمی‌گرداند. یک نوسانگر هماهنگ کوانتومی هم سیستمی است که از حالت تعادل، جابه‌جا شده و یک نیروی بازگرداننده دارد، اما تفاوت‌هایی مانند سطوح انرژی کوانتیزه (گسسته) نسبت به سیستم کلاسیکی دارد.

محققان نشان دادند نیروی بازگرداننده در یک نوسانگر هماهنگ کوانتومی می‌تواند نیروی بازار که سهام در حال نوسان را به تعادل بازمی‌گرداند، تقریب بزند. آنها با اعمال مدلشان به هفت سال داده‌ی FTSE (زیرمجموعه‌ای از کمپانی‌های سهام لندن)، ثابت کردند مدل نوسانگر هماهنگ کوانتومی نسبت به سایر مدل‌های کوانتومی، بهتر عمل می‌کند. آنها می‌گویند:

راه‌حل تحلیلی، سهم‌ بازگشت‌ سهام را به خوبی توضیح داده و همین نکته، مدل ما را از مدل‌های بازگشت سهام سنتی، تمیز می‌دهد. به علاوه تفسیر مفاهیم فیزیکی در چارچوب علم اقتصاد و سرمایه‌گذاری، رابطه‌ی سرمایه و اقتصاد-فیزیک را روشن‌تر می‌کند.

محققان معتقدند، دلیل اینکه تناظر بین بازگشت سهام و فیزیک کوانتوم، کار می‌کند، این است که عدم قطعیت بازار، متناظر با ویژگی‌های تابع موج کوانتومی و به ویژه تغییر حالت کوانتومی است. در این چارچوب، فعالیت‌های تجاری جمعی سرمایه‌گذاران می‌تواند به عنوان فشاری روی قیمت‌های سهام تصور شود و میزان فشار، متناظر با سطح انرژی یک ذره‌ی نوسان‌کننده است. از طرفی، عدم قطعیت بالاتر بازار، هم‌ارز سطح انرژی بالاتر است.

محققان انتظار دارند توانایی مدلسازی دقیق دینامیک بازار سهام، کاربردهای بالقوه‌ای در قیمت دارایی، مدیریت ریسک، مقایسه‌ی بازگشت‌ سهام در بازارهای متفاوت و انواع مختلف اوراق بهادار داشته باشد. آنها می‌گویند:

ما برنامه‌ریزی می‌کنیم تا مدل خود را به ویژگی‌های خاص بازار مانند اصطکاک تجاری گسترش دهیم و اینکار را با اضافه کردن یک میدان خارجی یا پتانسیل روی ذره، مثلا نوسانگر فارکس ۱۰ درصد حد بازگشت روزانه در بازار چینی‌ها انجام می‌دهیم. از طرفی این مدل می‌تواند به سایر محصولات مالی مانند نرخ بهره نیز اعمال شود.

چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی جهان

در دنیای تجارت، اندیکاتورهای بزرگ معاملاتی در کنار نوسانگر فارکس یک طرح تجاری جامع می‌تواند تمام تفاوت‌ها را بین سودآوری پایا یا سقوط آن ثابت نماید.

فهرست این مقاله

بهترین اندیکاتورها

این مقاله به بررسی چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی ۲۰۱۷ می‌پردازد: ۱- اندیکاتور روانی یا سایک، ۲- اندیکاتور LFX جریان سفارش معامله گر، ۳- اندیکاتور پین‌بار، ۴- اندیکاتور COT. سپس به مشخصه‌ی ظاهری، عوامل مهم اندیکاتورها و نحوه‌ی استفاده از آنها می‌پردازد.

در دنیای تجارت، اندیکاتورهای بزرگ معاملاتی در کنار یک طرح تجاری جامع می‌تواند تمام تفاوت‌ها را بین سودآوری پایا یا سقوط آن ثابت نماید. در این مقاله، بهترین‌ اندیکاتورهای طراحی شده را جهت افزایش سودآوری به شما نشان می‌دهیم.

بنابراین چهار اندیکاتور مورد را بررسی می‌کنیم و توضیح می‌دهیم که چرا بایستی هر روز در سیستم معاملاتی خود از آن استفاده کنید.

۱- اندیکاتور روانی یا سایک (Psych Indicator)

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

 • کمک‌های بصری منظم را بر روی نمودار به شما نشان می‌دهد.
 • روانشناسی بازار، سیگنال‌های تجاری را به نمایش می‌گذارد.
 • در تمامی تایم فریم‌ها استفاده می‌شود.
 • درک آسان و سیگنال‌های واضح و شفافی دارد.
 • با اندیکاتورهای دیگر به خوبی کار می‌کند و ورود به پوزیشن و یا حتی الگوهای شمعی پایه را بهبود می‌بخشد.

ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟

اندیکاتور روانی یا سایک

در نمودار بالا نمونه‌ای از اندیکاتور روانی را مشاهده می‌کنیم که با نمودار قیمتی الگوهای شمعی (کندل استیک) به کار رفته است.

اندیکاتور روانی دارای دو عامل مهم است:

 • اول، نوسانگر در پانل پایین، نوسانگر نمایش تصویری است که نقاط اوج و میانگین روانشناسی بازار را نشان می‌دهد. چنانچه اندیکاتور روانی بالای ۸۰ یا پایین ۲۰ باشد، افراط سهامداران (اشباع خرید یا فروش) را در بازار نشان می‌دهد و همچنین نقاط دارای پتانسیل بر اساس حرکت قیمت برگشتی را مشخص می‌کند.
 • دوم، هشدارها با علامت پیکان که در نمودار نشان داده می‌شوند، این پیکان‌ها، الگوهایی روانشناسی هستند که احتمال بیشتری از حرکات قیمت (پرایس اکشن) که کندل های شمعی را دنبال می‌کنند را ارائه می‌دهند و سر پیکان، بالا یا پایین کندل قرار دارد. هنگامی که یک پیکان سبز رنگ ظاهر می‌شود، می‌توانیم حرکات قیمت را صعودی فرض کنیم و با ظاهر شدن پیکان قرمز رنگ، حرکت قیمت را نزولی پیش‌بینی می‌کنیم.

چگونه از اندیکاتور روانی استفاده می‌کنیم؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس اندیکاتور روانی از آن استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی‌های اصولی و اساسی تاکید می‌شود:

 • اندیکاتور روانی با خطوط روند، حمایت و مقاومت
 • اندیکاتور روانی با پین بار

۲- LFX جریان سفارش معامله گر (Order Flow Trader)

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

 • سفارشات را در بازار را بر اساس پیش بینی حرکت قیمت‌ها دنبال کنید.
 • تکنیک‌های جریان سفارش را در روند زیر ترکیب نمایید.
 • کمک‌های بصری منظم در نمودارهای شما، نمایش داده می شود.

بهترین مورد در مورد اندیکاتور LFX

 • بیش از ۳۹۰۰۰پیپ در سال ۲۰۱۴ در شش جفت ارز به دست آمد.
 • استفاده از آن بسیار آسان و بسیار قدرتمند است.
 • در تمامی تایم فریم‌ها کار می‌کند.
 • با تغییرات جزئی و بهینه سازی در هر دارایی اساسی، می‌تواند ۲۰٪ در معرض خطر کم و متوسط سالیانه قرار گیرد.
 • می‌تواند تنها محصول تجاری باشد که شما به آن نیاز دارید.

ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟

در نمودار بالا نمونه‌ای از نوسانگر فارکس اندیکاتور جریان سفارش معامله‌گر را مشاهده می‌کنیم که بر روی نمودار قیمتی مشخص شده است.

اندیکاتور جریان سفارش معامله‌گر دارای دو عامل مهم است:

 • اندیکاتور مورد نظر نمایش تصویری از موقعیت جریان سفارش است که از سوی سهامداران در بازارهای بزرگ صورت می‌گیرد، این کار به دو صورت انجام می شود: در ابتدا یک هشدار پیکان قرار دارد که به ما تغییرات را هشدار می‌دهد، پیکان سبز رنگ، نشان‌دهنده فشار خرید و پیکان قرمز رنگ، نشان‌دهنده فشار فروش می‌باشد.
 • جنبه دوم این اندیکاتور این است که به عنوان یک تأیید پیوسته یا به صورت فیلتر عمل می‌کند، و با سایه و نقطه بر روی نمودار نشان داده می‌شود. هنگامی که پیکان سبزرنگ/فشار خرید ظاهر می شود، اگر شمع بعدی ادامه جریان سفارش جاری را تایید نماید، یک نقطه در زیر کندل و اطراف آن کندل، سایه‌ای با رنگ مشابه همان نقطه پدیدار می شود که نشان‌دهنده جهت جریان سفارش است.

چگونه از اندیکاتور جریان سفارش معامله‌گر استفاده می‌کنیم؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس اندیکاتور جریان سفارش معامله‌گر از آن استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی‌های اصولی و اساسی تاکید می‌شود:

 • جریان سفارش معامله‌گر با اندیکاتور COT
 • جریان سفارش معامله‌گر با تحلیل تایم فریم‌های متعدد

۳- اندیکاتور پین‌بار

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

 • به طور خودکار، پین‌بار را روی نمودار نشان می‌دهد.
 • کمک‌های بصری واضح و منظمی دارد.
 • ورود به پوزیشن، حد ضرر (SL) و حد سود (TP) را به طور خودکار بر روی نمودار مشخص می‌کند.

بهترین مورد اندیکاتور پین‌بار

 • اندیکاتور مورد نظر،پین‌بارهای بازار را بررسی می‌کند، بنابراین لازم نیست شما ساعت‌ها از وقت خود را در جستجوی پین‌بار بگذرانید تا مطمئن شوید معامله‌ای را از دست نداده‌اید.
 • کاملا قابل تنظیم است، بنابراین می‌توانید پارامترها را برای پین‌بارهای مطلوب خود را پیدا کنید و تنظیم نمایید.
 • با اندیکاتورهای دیگر با تنظیمات احتمالی بیشتر به خوبی کار می‌کند.
 • در تمامی تایم فریم‌ها بسیار موثر است.

ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟

اندیکاتور پین‌بار دارای دو عامل مهم است:

 • در اولین نمودار فوق شما می‌توانید پین‌بارها را مشاهده کنید که با پیکان قرمز رنگ برای پین‌بارهای نزولی و با پیکان سبزرنگ برای پین‌بارهای صعودی مشخص شده است.
 • در نمودار دوم بالا می‌توانید نشانگرهای پین‌بار را مشاهده نمایید که جهت ورود به پوزیشن، حد ضرر (SL) نوسانگر فارکس و حد سود (TP) اشاره می‌کند.

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس شاخص روانی از آن استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی‌های اصولی و اساسی تاکید می‌شود:

 • استراتژی پین‌بار روزانه
 • استراتژی اندیکاتور روانی (سایک) و پین بار

۴- اندیکاتور COT

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

 • به صورت خودکار و به طور هفتگی، داده‌های COT بر طبق گزارش C.F.T.C بارگزاری می‌شود.
 • نمایش مقیاس روشن و آسان برای خواندن موقعیت فعلی و تاریخی بازار مورد نظر را نشان می‌دهد.
 • جهت سهامداران را در بازار ترسیم می‌کند.

بهترین مورد اندیکاتورCOT

 • مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و بازده سالیانه سرمایه را حمایت می‌کند.
 • اگر در ۴ یا ۵ بازار با تنظیمات پایه ۱۸۲ روز استفاده شود، به آسانی می‌توانید ۱۰درصد سالیانه با ریسک ملایم را به دست آورید. به عنوان یک نوسانگر فارکس معامله‌گر جزء می‌توانید با استفاده از اهرم (لیورج) چند برابر آن را به دست آورید.
 • به این معنی که شما مجبور نیستید زمان خود را جهت رمزنگاری داده‌های هفتگی که می‌تواند ناامید کننده باشد، صرف کنید.
 • به شما یک راهنمای جهت مشخص از بانکها و موسسات در حال تجارت را می‌دهد.
 • به شما این امکان را می‌دهد که موقعیت مکانی تاریخی را در برابر حرکت قیمت تاریخی دنبال کنید و استراتژی‌های تجاری سودآور نوسانگر فارکس را به راحتی ایجاد نمایید.

ظاهر این اندیکاتور چگونه است؟

در نمودار فوق، اندیکاتور COT با ۶ پنل با خطوط آبی و سبز نشان داده شده است. هر پنل مقیاس متفاوتی را شامل می‌شود:

 • شاخص (ایندکس): یک استوکاستیک معمولی در یک موقعیت شبکه
 • قدرت: پوزیشن خرید شبکه را نسبت به پوزیشن کل شبکه بررسی می‌کند و نشان دهنده قدرت حرکت در موقعیت‌های کلی است.
 • مومنتوم: تفاوت بین شاخص فعلی و همان شاخص ۶ دوره قبل را نشان می‌دهد تا مرجعی برای روندها در زمان رسیدن به نقطه‌ی پایانی ارائه نماید.
 • موقعیت شبکه: نشان می‌دهد که چگونه سه نوع اپراتور (تجاری، غیرتجاری و بورس‌باز) در بازار قرار گرفته‌اند.
 • ویلکو (WILLCO): تغییرات تعدیل شده‌ی مقیاس شاخص، خوانش راحت‌تری را فراهم می‌کند.

سهم باز (Open Interest): یک ابزار حجمی که نشاندهنده میزان موقعیتهای باز در بازار است.

این اندیکاتور چگونه کار می‌کند؟

استراتژی‌های متعددی وجود دارد که ما می‌توانیم براساس اندیکاتور COT از آنها استفاده کنیم و با پرداختن به جزییات بازار معاملاتی شروع می‌کنیم. اما در اینجا به برخی از استراتژی‌های اصولی و اساسی تاکید می‌شود:

 • اندیکاتور COT و پین‌بار
 • اندیکاتور COT و جریان سفارش معامله‌گر

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

اندیکاتور ورود و خروج Forex Millennium متاتریدر 4

اندیکاتور ورود و خروج Forex Millennium

Forex Millennium اندیکاتور جدیدی برای معاملات فارکس است که از قبل با نام کارل دیتمن و تیم توسعه دهنده وی شناخته شده است. ماهیت توسعه آنها این است که به معامله گران مبتدی ابزاری قدرتمند برای به دست آوردن سیگنال های دقیق می دهد. مثل همیشه ،با یک اندیکاتور با الگوریتم کارآمد و سیگنال های قابل اعتماد و 100٪ بدون تاخیر مواجه هستیم . ما فقط باید سیگنال های نشانگر Buy / Sell را دنبال کنیم و سود کسب کنیم. بیایید سعی کنیم این معجزه را از نزدیک ببینیم.

برای آشنایی بیشتر با این اندیکاتور ویدیو زیر را تماشا کنید

مشخصات Forex Millennium

• وب سایت رسمی: forexmillennium.net

• جفت ارز: همه ی جفت ارزها

• زمان معامله : همه ی ساعات

• تایم فریم : M15 - D1

جهت آشنایی با روش نصب اندیکاتور Forex Millennium به مقاله اموزشی نصب اندیکاتور متاتریدر4 مراجعه کنید

برخی از مزایای Forex Millennium

 • محیط ساده و کاربردی
 • بدون تاخیر
 • مناسب برای تمامی معامله گران
 • قابل ترکیب با سایر سیستم ها و سیستم شخصی شما
 • مناسب برای تایم های پایین

اندیکاتور سیگنال ده Forex Millennium چگونه کار می کند؟

این اندیکاتور محیط بسیار ساده ای دارد وسیگنال های آن واضح است در زیر نمونه سود کسب شده توسط اندیکاتور را میتوانید ببینید.

نمونه سود 323 پیپ در تایم 15 دقیقه جفت ارز EURGBP

اندیکاتور ورود و خروج Forex Millennium

قانون معامله در بازار توسط این اندیکاتور

قوانین معامله بسیار ساده است.

معامله خرید:

فلش آبی رنگ و باند آبی رنگ

اندیکاتور ورود و خروج Forex Millennium

معامله فروش:

فلش قرمز رنگ و باند قرمز رنگ

اندیکاتور ورود و خروج Forex Millennium

حد ضرر

در معامله خرید : آخرین دره یا حمایت پیش رو

در معامله فروش : آخرین قله یا مقاومت پیش رو

حد سود

همراه شدن با قیمت تا صادر شدن سیگنال فروش

همراه شدن با قیمت تا صادر شدن سیگنال خرید

این اندیکاتور برای معامله گران تازه کار و همچنین معامله گران باتجربه کاربرد دارد و پیشنهاد ما به شما این است که از سیستم های دیگر و یا سیستم خودتان برای تایید کردن سیگنال های این اندیکاتور استفاده کنید

volatility در بازار فارکس

volatility در بازار فارکس

volatility در بازار فارکس یکی از مهم ترین فاکتورها می باشد. اگر شما در بازار سهام و یا ارزهای دیجیتال فعالیت دارید می توانید از حجم معاملات خود در هنگام معاملات مطلع شوید و بدانید که معاملات در آن سطح چقدر حجم را در بردارد. اگر در منطقه مقاومتی حجم خرید بالا باشد، به درصد زیاد مقاومت شکسته میشود.

Volatility به چه معناست؟

به معنی تغییرات قیمت در بازه زمان است، اگر بخواهیم به طور ساده تر بیان کنیم به معنای نوسانی بودن یک بازار است. در بازار فارکس در جاهایی از بازار که نوسان بالاست، سعی می کنیم حضور داشته باشیم و این فقدان ابزار حجم را جبران کنیم. توجه داشته باشید که در بازارهایی با Volatility همانند فارکس و ارزهای دیجیتال، مهم ترین فاکتور رعایت کردن مدیریت ریسک و بحران است. اگر شما در برابر شکست بوجود آمده ریسک نامعقولی داشته باشید ممکن است با یک fakeout و یا یک شکست جعلی مواجه شوید. که برای شما ضرر دارد.

با وجود تمامی این توضیحات در بازار فارکس و یا هر بازار دیگری باید از Volatility و یا میزان نوسان کمک بگیریم. ممکن است شرایطی پیش آید که در بازار به حجم دسترسی نداشته باشید، اما مهم ترین نکته این است که در هر بازار به Volatility دسترسی دارید.

توضیحاتی در رابطه با نوسانات و حجم بازار

توضیحاتی در رابطه با شکست Volatility اگر تغییر قیمت بالا باشد، می توان گفت که آن هم بالاست. البته می توان آن را یک شکست معتبر به شمار آورد. به همین علت است که در بازاری که حجمی برای سنجش وجود ندارد، ولاتیلیتی یک معیار به حساب می آید.

بهتر است توجه داشته باشید که مهم ترین عامل وسوسه کننده برای تریدرهای فارکس میزان Volatility است. به خصوص در زمان شکست ها. بیشتر تریدرها به جای استفاده درست از چنین موقعیت هایی دچار استرس و اضطراب میشوند. تصمیم گیری نوسانگر فارکس های نادرست در این زمان ها بسیاری از تریدرها را از میدان خارج می کند. پس درگیر طمع این نوسانات نباشید. نوسان های موجود در بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتالی، مهم ترین عاملی است که تریدرها را به سمت خود جلب می کند.

اگر بخواهیم یک نکته مهم را به شما بگوییم آن هم این است که سعی کنید به سراغ نمادهایی بروید که Volatility آنها کمتر است. در چنین حالتی هیجانات کمتری وجود دارد و شما می توانید با دانش تکنیکالی که دارید، معاملات فارکس را به خوبی انجام دهید.

روش اندازه گیری Volatility :

همانطور که در قسمت های بالاتر توضیح دادیم، Volatility زمانی کاربرد دارد که قرار است شکست به وجود بیاید؛ برای تشخیص و اندازه گیری آن ابزارهای مختلفی وجود دارد و ما در این قسمت برخی از آنها را برررسی می کنیم. البته توجه داشته باشید که مهم ترین ابزار همان پرایس اکشن است اما برای سادگی روند کار در ادامه ابزارهای دیگر را نیز معرفی می کنیم.

میانگین متحرک

میانگین متحرک یکی از متداول ترین اندیکاتورهایی است که معامله گران استفاده می کنند. شاید یک ابزار ساده به نظر برسد اما می تواند داده های ارزشمندی در اختیار شما قرار دهد. یکی از مهم ترین مزایای آن این است که افراد حرفه ای در حوزه پرایس اکشن مانند لنس بگز و ال بروکس از این ابزار استفاده می کنند.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک ابزار بسیار مناسب برای اندازه گیری نوسانات است، زیرا برای همین کار طراحی شده است. باندهای بولینگر در جایگاه دوم قرار می گیرند و با انحراف معیار ویژه ای حرکت می کنند. دو نکته بسیار مهم در رابطه با این باند ها وجود دارد که عبارتند از :

 • وقتی باند ها منقبض می شوند، یعنی volatility کم شده است.
 • وقتی باند ها منبسط می شوند، به این معنی است که volatility زیاد شده است.

نتیجه گیری :

volatility در بازار فارکس موضوع این مقاله از سایت اوپوفارکس است و ما سعی کردیم درمورد مفهوم volatility و انواع باندهای آن توضیحاتی را در اختیار شما قرار دهیم. برای آموزش اندیکاتور historical volatility با کارشناسان سایت در ارتباط باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا