بهترین بروکر فارکس در افغانستان

سهام و سهامداری

سهام بدون حق رأی و شرایط سلب و تحدید حق رأی سهام (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)

چکیده
حق رأی از مهم‌ترین حقوق وابسته به سهام است که با تملک سهم برای سهامدار ایجاد می‌شود و امکان سهام و سهامداری مشارکت وی را در تصمیم-گیری‌های مجامع شرکت فراهم می‌کند. ممکن است خط مشی‌های مالی شرکت ایجاب کند که شرکت برای افزایش سرمایه خود اقدام به فروش سهم جدید نماید ولی در عین حال ممکن است الزامات مدیریتی اقتضاء کند که در سهام و سهامداری کنار افزایش سرمایه، ساختار فعلی مدیریت شرکت کماکان حفظ شود. همین امر سبب شده است که در نظام حقوقی انگلستان علاوه بر اعمال تحدیدات در حق رأی سهامدار، شرکت‌ها بتوانند سهامی را منتشر کنند که فاقد حق رأی است. در نظام حقوقی ایران به دلیل سکوت قانونگذار، شرکت امکان انتشار سهم بدون حق رأی را ندارد. تنها در مواردی از جمله عدم انجام تعهد سهامدار به تأدیه مبلغ اسمی سهام طبق نص لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 حق رأی سهامدار سلب می‌شود. علاوه بر این شرکت‌ها می‌توانند در مواردی حق رأی سهم را محدود کنند مثلا در اساسنامه شرکت مقرر شود حق رأی سهامدار در مجامع عمومی منوط به داشتن تعدادی معین از سهام است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Non-voting shares and the terms of divestiture and limitation of right to vote (Comparative study in Iran and English Law)

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Beheshti 1
  • Mohammad Reza Paseban 2

1 private law, Faculty of law and political science, Islamic Azad University, science and research branch, Tehran, Iran

Abstract
The right to سهام و سهامداری vote is among the most important share-dependent rights, which is created to the benefit of the shareholder once he owns the title to a share, allowing him to participate in decision-making activities of the company’s assemblies. In might be the case that a company’s financial policies dictate selling of new shares in order to raise its capital, however at the same time, the managerial exigencies might require the maintenance of the company’s extant supervisory structure. This, in the English legal system, has enabled companies to issue shares that have no right of vote, in addition to limits applicable to right of votes of the shareholder. In the Iranian legal system, due to a legal lacuna, issuance of shares with no right of vote by a company is prohibited. Only in cases such as non-performance of the shareholder’s obligation to pay the nominal value of shares per the terms of the amended version of the Commercial Act of 1968, can a shareholder be divested of his right to vote. Furthermore, companies can in some cases limit the right of vote of a share, for instance it could be provided in the company’s articles of association that the right to vote for a shareholder is contingent upon him having a specific number of shares.

حقوق سهامدار

افرادی که بخشی از سهام یک شرکت را در اختیار دارند، در واقع صاحبان اصلی شرکت محسوب می‌شوند. بر همین اساس این افراد از امتیازات و حقوق خاصی بهره‌مند هستند که به وسیله قانون مدیریت می‌شود و با اساسنامه یا تصمیم نهادهای شرکت نمی‌توان این حقوق را نقض کرد.

به گزارش «کالاخبر»؛ حقوق ناشی از مالکیت سهم متعدد بوده و لایحه قانونی ۱۳۴۷ در مواد مختلف به آنها اشاره کرده است که در این گزارش مواردی از حقوق سهامداران را بررسی می‌کنیم.

در یک تقسیم‌بندی این حقوق به حقوق مالی و غیرمالی سهام‌داران تقسیم می‌شوند.

الف) حقوق مالی

مهم‌ترین حقوق مالی که به صاحبان سهام تعلق می‌گیرد:

بند اول: سهیم شدن در سودآوری

بند دوم: سهیم شدن در دارایی شرکت

سهیم شدن در سودآوری

مالکین سهام مادامی‌که مالکیت سهام را در اختیار دارند، مشارکت در سودآوری شرکت از حقوق آن‌ها می‌باشد. تقسیم سود میان سهام‌داران براساس میزان سهامی‌است که در اختیار دارند و توسط مجمع عمومی‌عادی سالانه معین می‌شود. این سود در طول زمان می‌تواند مبلغ قابل توجهی برای سهام‌داران باشد. منظور از سود، سود قابل تقسیم می‌باشد که عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی ناشی از کسر یک بیستم سهام و سهامداری از سود خالص در هر سال و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقسیم نشده است (ماده ۲۳۹ لایحه اصلاح قانون تجارت).

با توجه به بند ۳ ماده ۱۵۸ لایحه اصلاح قانون تجارت و مواد بعد از آن سود قابل تقسیم باید به صورت نقد به صاحب سهم پرداخت شود نه به صورت سهام جدید، مگر در قالب افزایش سرمایه. اما انتقال اندوخته قانونی به سرمایه در هیچ قالبی مجاز نیست (تبصره ۲ ماده ۱۵۸ لایحه اصلاح سهام و سهامداری قانون تجارت). به طور اصولی میزان سود قابل تقسیم، با توجه به ارزش اسمی‌سهام متعلق به هر کدام از سهام‌داران تعیین می‌شود. اما اگر برای بعضی از سهام امتیازی معین شده باشد، این ترتیب اصولی بر هم می‌خورد. برای مثال، ممکن است امتیاز این گونه سهام که به آن سهام ممتاز می‌گویند، این باشد که صاحب آن‌ها قبل از سهام‌داران دیگر سود خود را دریافت کند یا مبلغی بیش از سهام‌داران دیگر به او اختصاص داده شود.

در هر حال پرداخت سود موکول به این است که سودی حاصل شده باشد؛ در غیر این صورت، پرداخت هر گونه وجهی به صاحبان سهام به منزله پرداخت سود موهوم است که قانون‌گذار آن را ممنوع اعلام کرده است (ماده ۲۴۰ لایحه اصلاح قانون تجارت). مانند وقتی که پیش از رسیدن سال مالی یا بررسی حساب‌ها مبالغی میان صاحبان سهام تقسیم شود. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی‌تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی‌در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی‌نگرفته باشد، هیات مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود. ولی در هر حال، پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی‌راجع به تقسیم سود انجام پذیرد (ماده ۲۴۰ لایحه اصلاح قانون تجارت).

سهیم شدن در دارایی شرکت

هر یک از سهام‌داران به نسبت سهامشان در دارایی شرکت سهیم هستند. بنابراین، صاحبان سهام در زمان حیات شرکت، در صورت تصمیم به افزایش سرمایه، به نسبت سهامی‌که مالکند در خرید سهام جدید حق تقدم دارند (ماده ۱۶۶ لایحه اصلاح قانون تجارت) در زمان انحلال شرکت و پس از پرداخت سهام و سهامداری بدهی‌های آن، شرکا به نسبت سهام خود در شرکت، از دارایی باقی‌مانده سهم خواهند برد، مگر این‌که برخی از شرکا دارای سهام ممتاز باشند و امتیاز سهام آنان این باشد که در زمان تقسیم دارایی شرکت، ترجیحا مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود و پس از پرداخت این سهام چیزی باقی نماند که به نسبت سهام عادی پرداخت شود.

ب) حقوق غیرمالی

مهم ترین حقوق غیرمالی که به صاحبان سهام تعلق می‌گیرد، شامل چهار بند ذیل است.

بند اول: حق اطلاع

سهام‌داران حق دارند که از روند شرکت اطلاع حاصل کنند و این حق در ماده ۱۳۹ قانون تجارت صریحا آمده است. در مورد این حق هیچ استثنایی وجود ندارد و حتی کسی که ۱ درصد سهم هم داشته باشد، این حق را نمی‌توان از او گرفت.

بند دوم: حق عضویت در شرکت

سهام‌دار دارای این حق مسلم است که عضو شرکت باشد و بدون رضایت او نمی‌توان او را از شرکت خارج کرد. با این وجود، قانون‌گذار در برخی موارد استثنایی و در شرایط خاصی صاحبان سهام را از این حق محروم کرده است.

حق رأی در قانون ایران از مهم‌ترین حقوق فردی صاحب سهم است. این حق به سهام‌دار امکان می‌دهد در تصمیمات دسته جمعی راجع به شرکت مشارکت داشته باشد. حق رأی سهام‌داران در شرکت سهامی‌در اصل تابع اصلی نسبیت است؛ یعنی هرکس در شرکت، سهام بیشتری داشته باشد از حق رأی بیشتری برخوردار است. این قاعده به صورت کلی به اجرا گذاشته می‌شود و تنها در یک مورد این اصل مخدوش می‌شود و آن در شرایطی است که در اساسنامه برای سهامدار یا سهامدارانی سهام ممتاز در نظر گرفته شده باشد و سهام ممتاز به صاحب آن حق رأیی چند برابر سهام عادی بدهد. هر گونه اقدامی‌که آزادی حق رأی صاحب سهم را مخدوش نماید، باطل تلقی شده و از نظر مقررات جزایی نیز قابل پیگیری است.

بند چهارم: حق انتقال سهام به وسیله دارنده آن

یکی از خصایص بارز سهم این است که قابل انتقال است. بنابراین نه خود صاحب سهم می‌تواند از حق انتقال عدول کند و نه شرکت می‌تواند این حق را از او بگیرد. نکته قابل توجه این است که نقل و انتقال سهام می‌بایست در دفتر ثبت سهام صورت بگیرد و هر گونه انتقالی که در این دفتر ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار است. موارد مذکور از مهم‌ترین حقوق مالی و غیرمالی سهام‌داران محسوب می‌شود.

نحوه‌ی اخذ کد سهامداری و کد معاملات برخط (آنلاین) در کارگزاری‌های بورس اوراق بهادار

کارگزاری آگاه، باشگاه مشتریان آگاه، کد بورسی، کد سهامداری بورس، کدمعاملات برخط، کد آنلاین، مدارک لازم برای دریافت کد بورسی، فرآیند کدگیری در بورس، کد بورسی اشخاص حقوقی

اولین گام برای خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار، دریافت کد بورسی (کد معاملاتی بورس) و کد معاملات برخط یا کد معاملات آنلاین است. هر شخص پس از کسب دانش ابتدایی در زمینه معاملات بورس اوراق بهادار و اطلاع از مزایای این بازار در کنار ریسک‌های موجود، لازم است برای انجام معاملات خود نسبت به اخذ کد معاملاتی بورس اقدام نماید. بسیاری از کسانی که برای نخستین بار وارد بازار بورس می‌شوند، سوالاتی دارند از قبیل این‌که:

کد بورسی چیست؟

فرآیند اخذ کد سهام‌داری بورس و کد معاملات برخط (آنلاین) چگونه است؟

برای دریافت کد بورسی اشخاص حقیقی و حقوقی چه مدارکی لازم است؟

مدت زمان لازم برای دریافت کد معاملات برخط چه قدر است؟

سامانه‌ای برای دریافت کد معاملاتی سهام بدون نیاز به مراجعه حضوری در شعب کارگزاری وجود دارد؟

و…
در ادامه مطلب علاوه بر پاسخگویی به سوالات بالا، مفاهیمی نظیر “کد بورسی سهامداران” و “کد آنلاین” توضیح داده خواهد شد. همچنین مراحل دریافت کد سهامداری بورس و کد معاملات برخط (آنلاین) را در کارگزاری آگاه بیان می‌شود.

کد سهام‌داری (کد بورسی)

تعریف: کد سهام‌داری یا کد بورسی عبارت است از شناسه‌ای واحد که متشکل از تعدادی حرف و عدد است. هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی در سامانه اطلاعاتی بورس، بوسیله‌ی این کد شناسایی می‌شود. اشخاص با این کد، قادر به خرید و فروش سهام صرفاً به‌صورت حضوری در بورس اوراق بهادار خواهند بود.

کد معاملاتی اشخاص حقیقی به صورت سه حرف ابتدایی نام خانوادگی وی و ۵ عدد درکنار آن تعریف می‌شود. برای مثال برای شخصی با نام خانوادگی “محمدی” کدی شبیه به ” محم ۰۵۱۴۸” یا ” محم ۵۲۴۶۲” خواهد بود.

این کد برای اشخاص حقوقی بسته به ماهیت آن (موسسه، شرکت و …) شامل سه حرف ابتدایی کلمات مذکور مانند موس، شرک و … به همراه یک کد ۵ رقمی است.

نحوه اخذ کد سهام‌داری (کد بورسی)

جهت اخذ کد سهام‌داری، لازم است شخص با در سهام و سهامداری دست داشتن مدارک ذیل به یکی از شعب کارگزاری‌ها مراجعه و نسبت به اخذ کد معاملاتی خود اقدام نماید.

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

? اصل و تصویر شناسنامه از صفحه اول و صفحه توضیحات
? اصل و تصویر پشت و رو کارت ملی
? شماره حساب بانکی و شماره شبای آن (حساب بانک سامان یا ملت مناسب‌تر است).
?تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقیقی

✅ نکته: با راه اندازی سامانه آگاه اکسپرس، این امکان برای متقاضیان فراهم شده است تا به‌صورت رایگان، غیرحضوری و بدون نیاز به حضور در شعب کارگزاری آگاه اقدام به دریافت کد بورسی و کد معاملات آنلاین نمایند (راهنمای کدگیری غیرحضوری).

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی:

? تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس
? تصویر روزنامه رسمی – آگهی کلیه تغییرات
? تصویر اساسنامه
? کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره
? تکمیل فرم تعهدنامه
? تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقوقی

کد معاملات برخط (آنلاین)

تعریف: کد معاملات برخط یا کد آنلاین، کدی است که فرد پس از اخذ کد بورسی به منظور تسهیل در انجام معاملات، می‌تواند آن را دریافت کند. با این کد فرد مجاز به انجام معاملات به‌صورت مستقیم و آنلاین خواهد بود و نیاز به ثبت سفارش حضوری نخواهد داشت. هر فرد می‌تواند چند کد آنلاین از کارگزاری‌های مختلف داشته باشد.

نحوه اخذ کد معاملات برخط (کد آنلاین)

جهت اخذ کد آنلاین لازم است شخص با در دست داشتن مدارک ذیل به یکی از شعب کارگزاری‌ها مراجعه و نسبت به اخذ کد معاملاتی خود اقدام نماید.

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:

? اصل و تصویر شناسنامه از صفحه اول و صفحه توضیحات.
? اصل و تصویر رو و پشت کارت ملی.
? تصویر مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم
? شماره حساب بانکی و شماره شبای آن (ترجیحاً حساب کوتاه‌مدت قرض‌الحسنه بانک سامان یا بانک ملت).
? تکمیل فرم مشتریان حقیقی (درصورتی‌که مشتری کارگزاری نباشد) و قرارداد معاملات برخط.
? تکمیل فرم انتقال ناظر به همراه ارائه آخرین برگه سهم (این فرم زمانی است که فرد با کارگزاری دیگری کار می‌کند و تمایل دارد کارگزاری خود را تغییر دهد).
? پاسخ به سوالات آزمون معاملات برخط.

✅ نکته: برای برقراری ارتباط بین حساب بانکی متقاضی و حساب آنلاین وی، چنانچه متقاضی دارای حساب ملت باشد لازم است فرم معرفی به بانک را از کارگزاری دریافت و به یکی از شعب بانک ملت تحویل نماید. درصورتی که حساب معرفی شده مربوط به بانک سامان باشد، فعالسازی از طریق اینترنت بانک سامان قابل انجام است.

✅ نکته: آگاه اکسپرس، سامانه غیرحضوری دریافت کد بورسی و کد آنلاین آماده ارائه خدمات به متقاضیان محترم در بسیاری از شهرهای ایران است (راهنمای کدگیری غیرحضوری).

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی:

? تصویر روزنامه رسمی آگهی تآسیس٫
? تصویر روزنامه رسمی – آگهی کلیه تغییرات.
? تصویر اساسنامه.
? کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره.
? تکمیل فرم تعهدنامه.
? تکمیل فرم مشخصات مشتریان حقوقی.

مراحل و فرآیند کدگیری:

پس از تکمیل فرم‌های مربوط به کد سهامداری و کد معاملات برخط توسط متقاضی و تحویل مدارک هویتی به کارگزاری، اطلاعات متقاضی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شده و در صورت عدم وجود مغایرت در اطلاعات اعلام شده از سوی متقاضی، طی حداکثر ۴۸ ساعت (۲ روز کاری) کد بورسی برای وی صادر می‌شود. یک روز پس از اخذ کد بورسی، کد معاملاتی متقاضی صادر خواهد شد.

✅ چنانچه متقاضی دارای کد بورسی بوده و مشتری کارگزاری باشد، ۲۴ ساعت بعد کد معاملات بر خط، به تلفن همراه و آدرس ایمیل ایشان ارسال می‌گردد.

در صورت وجود مغایرت مشخصات متقاضی با اطلاعات موجود در سامانه ثبت احوال، لازم است این مغایرت از طریق مراجعه حضوری به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه برطرف شود تا کد معاملاتی صادر گردد. در زمان مراجعه به سپرده گذاری لازم است فرد اصل شناسنامه و کارت ملی خود را به همراه داشته باشد. اگر متقاضی پیش از این کد سهامداری دریافت کرده باشد و تغییراتی در اطلاعات شناسنامه‌ای ایشان رخ داده باشد (شامل تغییر نام خانوادگی،حذف پیشوند یا پسوند از نام خانوادگی و …)، لازم است متقاضی با در دست داشتن مدارک شناسایی و برگه‌های پیشین سهام خود به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه مراجعه نموده و نسبت به اعلام و ثبت تغییرات اقدام نماید.

? فرآیند کدگیری حضوری به صورت خلاصه در چارت زیر قابل مشاهده است:

کارگزاری آگاه، باشگاه مشتریان آگاه، آگاه اکسپرس, کدگیری غیرحضوری, کد بورسی، کد سهامداری بورس، کدمعاملات برخط، کد آنلاین، مدارک لازم برای دریافت کد بورسی، فرآیند کدگیری در بورس، کد بورسی اشخاص حقوقی

فرایند دریافت کد معاملاتی

? فرآیند کدگیری غیرحضوری در سامانه آگاه اکسپرس به‌صورت زیر است:

کدگیری حضوری در محل, آگاه اکسپرس, دریافت غیرحضوری کد معاملاتی بورس از کارگزاری آگاه, ثبت نام در بآشگاه, کارگزاری آگاه,

مراحل دریافت کدبورسی و کد آنلاین سهام به‌صورت غیرحضوری در سامانه آگاه اکسپرس

کد دسترسی مشتری به‌منظور انجام معاملات (حضوری یا آنلاین) از طریق پیام کوتاه و پست الکترونیک برای ایشان ارسال می‌گردد. علاوه بر این مشتری می‌تواند با تکمیل [فرم قرارداد اینترنتی]، سفارش خرید و فروش خود را در سیستم به‌صورت الکترونیکی ثبت نماید تا توسط معامله‌گر انجام شود. بنابراین متقاضی با مدارک هویتی خود به یکی از شعب کارگزاری مراجعه نموده و در صورت عدم مغایرت در اطلاعات هویتی در مدت ۲ روز کاری کد معاملاتی خود را دریافت می‌کند.

مناسب‌ترین زمان خرید سهام قبل از مجمع چه زمانی است؟؟!

خرید سهام قبل از مجمع

خرید سهام قبل از مجمع چه فوایدی دارد و چه زمانی برای خرید سهام قبل از مجمع باید اقدام کرد ازجمله سؤالاتی است که قرار است در این مقاله به آن‌ها پاسخ دهیم؛ اما قبل از این‌که بدانیم خرید سهام قبل از مجمع آیا فایده‌ای دارد یا نه و مناسب‌ترین زمان خرید سهام قبل از مجمع چه زمانی است بهتر است با چند مفهوم به شکل کلی آشنا شویم.

خرید سهام قبل از مجمع چیست؟

اولین مفهوم و موضوع مهم قبل از بیان موارد و نکات خرید سهام قبل از مجمع این است که در دنیای سرمایه‌گذاری بورس در همه جای دنیا، از بورس ایران تا بورس آمریکا و اروپا دو نوع سرمایه‌گذاری و معامله‌گری به شکل کلی واصلی وجود دارد. اولین و قدیمی‌ترین نوع سرمایه‌گذاری در بازار بورس اوراق بهادار بدین‌صورت است که شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار در سود و ضرر شرکت سرمایه‌گذاری شده سهیم خواهید بود.

در کلام بهتر شما با سرمایه‌گذاری روی یک نماد و شرکت بخشی از شرکت را به نام درآورده‌اید. ازاین‌رو در کلیه فعالیت این شرکت سهیم خواهید بود. درگذشته نه‌چندان دور دید کلی و عمومی به بازار بورس بدین شکل بوده است؛ یعنی افراد تنها و تنها برای گرفتن سود سالانه سهام یک شرکت را خریداری می‌کردند؛ اما رفته‌رفته مفهوم جدیدی در بازار بورس به وجود آمد و آن این بود که خود سهم به‌عنوان دارایی قابلیت خریدوفروش دارد و هر چیزی که قابلیت خریدوفروش را داشته باشد مسلماً همیشه یک قیمت ثابت نخواهد داشت. ازاین‌رو فرد با خرید یک سهم و فروش آن سهم در قیمتی بالاتر سود خوبی به دست می‌آورد.

این نوع سرمایه‌گذاری و معامله در کشورهای مختلف دنیا ازجمله ایران وجود دارد. البته در ایران به دلیل این‌که بیشتر سهامداران خرد هستند و با سرمایه‌های نه‌چندان بالا در این بازار حضور دارند به این نوع معامله‌گری‌ها دل‌خوش کرده‌اند و افرادی با سرمایه بزرگ‌تر معمولاً به دنبال سود تقسیمی سالانه شرکت‌ها هستند که این راه مطمئن‌تری برای سهام‌داران محسوب می‌شود. علت این موضوع را در پایین‌تر بیان خواهیم کرد.

خرید سهام قبل از مجمع

سود اصلی در خرید سهام قبل از مجمع نهفته است

سود تقسیمی شرکت‌ها بر اساس نوع سودآوری و تولیدی که دارند متفاوت است. معمولاً این سود به ازای هر سهم بین ۱ تا چند صد تومان است. حال شما بر اساس بزرگی سرمایه که دارید می‌توانید تعداد سهام مشخصی خریداری کنید. به‌طور مثال سرمایه شما به‌اندازه ۱۰۰ سهم یک شرکتی است که می‌تواند ۱۰۰ تومان سود نقدی تقسیم کند؛ بنابراین شما در انتهای سال مالی ۱۰ هزار تومان سود دریافت خواهید کرد.

کاملاً مشخص است که این مقدار سود کاملاً ناچیز است و هیچ سهامداری را راضی نمی‌کند ازاین‌رو کاملاً غیرمنطقی است که بخواهیم در این مورد خرید سهام قبل از مجمع را موردبررسی قرار دهیم؛ اما فردی که از همین نماد ۱۰۰ هزار سهم دارد ۱۰ میلیون تومان سود برداشت می‌کند که سود نسبتاً خوبی است و می‌توان برای آن خرید سهام قبل از مجمع را بررسی کرد. شاید تا این جای کار کمی از سود سالانه و سهامداری ناامید شده‌اید؛ اما ناراحت نباشید برخی از نمادها هستند که سود سازی خوبی نسبت به قیمت سهم دارند و این می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید سهام قبل از مجمع باشد. بهترین راه تشخیص این سهام استفاده از مفهوم p/e هست. (در ادامه مقاله ارزش بازار سهام را مطالعه کنید)

این مفهوم قیمت هر سهم نسبت به سود پیش‌بینی‌شده را بیان می‌کند. بر اساس این تناسب هرچه قیمت سهم کمتر و سود ساخته‌شده بیشتر باشد این نسبت کمتر خواهد بود و فرصت خوبی برای سهامداری برای شما ایجاد می‌کند. در این‌گونه نمادها شما می‌توانید تعداد سهام بیشتری خریداری کنید و به ازای هر سهم سود قابل‌توجهی برداشت کنید؛ بنابراین در همین‌جا اولین واصلی‌ترین نکته برای خرید سهام قبل از مجمع را بیان کردیم؛ یعنی شما اگر قصد دارید در سود سالانه یک شرکت سهیم باشید نمادهایی بهتر هستند که p/e پایین‌تری دارد. (در ادامه برای اینکه بدانید آموزش معاملات آتی زیره سبز چیست این مقاله را هم بخوانید)

به‌طورمعمول گفته می‌شود این نسبت نمایش‌دهنده تعداد سال‌هایی است که شما اصل پول خودتان را از طریق سود سالانه زنده می‌کنید؛ یعنی اگر p/e یک سهام و سهامداری سهام و سهامداری شرکت ۵ است، شما طی حدود ۵ سال سودی برابر با اصل سرمایه اولیه خود برداشت خواهید کرد. عموماً p/e بانک‌ها نیز ۵ هست؛ اما فرق اصلی بین بانک و یک نماد بورسی این است که سود ساخته‌شده شرکت مدام در حال تغییر است و اگر شرکت درستی را انتخاب کرده باشید خیلی سریع‌تر به سود اصلی خودتان خواهید رسید. این مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در خرید سهام قبل از مجمع به آن دقت کرد.(مقاله فیلتر کد به کد حقوقی به سهام و سهامداری حقیقی را هم بخوانید)

استعلام سهام با کد ملی

استعلام سهام با کد ملی

هر یک از کاربران بازار بورس برای دریافت اطلاعات حساب کاربری خود در این بازار به سامانه های فعال در زمینه خدمات غیر حضوری شرکت سپرده گذاری مرکزی مراجعه می کنند. یکی سهام و سهامداری از این خدمات گرفتن استعلام سهام با کد ملی در سامانه ذینفعان بازار سرمایه می باشد که کاربران به راحتی می توانند وضعیت تعداد دارایی سهام های خود را در این سامانه تنها با داشتن کد ملی مشاهده کنند.

برای مشاوره نحوه گرفتن استعلام سهام با کد ملی

برای مشاوره نحوه گرفتن استعلام سهام با کد ملی

عناوین اصلی این مقاله

با توجه به اینکه سامانه ها و اپلیکیشن های زیادی برای ارائه خدمات غیر حضوری در بازار سرمایه و سهام تهیه و ارائه شده اند اما در واقع هریک از این سامانه ها و یا اپلیکیشن ها جهت کاربردی خاص در این بازار طراحی شده اند. از سامانه هایی که به طور رسمی برای بررسی وضعیت سبد دارایی هریک از کد های معاملاتی در بازار بورس است سامانه ذینفعان بازار سرمایه می باشد.

در این سامانه سبد دارایی افراد فعال در بازارا سرمایه یکپارچه قابل مشاهده هستند. در این سامانه می توان تنها با استفاده از کد ملی وضعیت تعداد دارایی تمام سهم های موجود در سبد دارایی را یکجا مشاهده نمود. در ادامه این مطلب در رابطه با امکان پذیر بودن گرفتن استعلام سهام های خود تنها با کد ملی، نحوه ورود به سامانه مرتبط با این مورد و نحوه گرفتن استعلام سهام با کد ملی پرداخته شده است.

استعلام سهام با کد ملی امکان پذیر است؟

بسیاری از سرمایه گذاران بازار بورس فعال در پی دسترسی هرچه آسان تر به اطلاعات و وضعیت سهام های خود در این بازار به صورت غیر حضوری می باشند. برای برخی سوال پیش می آید که اطلاعات مورد نیاز برای دسترسی به وضعیت دارایی های خود در بازار سرمایه چی می باشد؟ تنها داشتن کد ملی برای استعلام وضعیت تعداد دارایی در بازار سرمایه کافی است. بله هر کاربر به راحتی می تواند با استفاده از کد ملی خود اقدام به استعلام دارایی با کد ملی نموده و استعلام دارایی خود در این بازار را دریافت کند و یا اینکه با کم ترین زحمت تعداد سهام های خود را با استفاده از کد ملی مشاهده کند.

سامانه ذینفعان بازار سرمایه با خدمات غیر حضوری که ارتباط مستقیم با شرکت سپرده گذاری مرکزی ارتباط دارد ارائه می دهد به کاربران اجازه استعلام سهام های موجد در سبد دارایی آنان در بازار بورس را نیز داده است.

نحوه ورود به سایت استعلام سهام با کد ملی

برای دسترسی به سایت استعلام سهام با کد ملی افراد می بایست وارد سامانه ذینفعان بازار سرمایه شوند. پیش از هر چیز می بایست توجه داشته باشند که این سامانه تنها در دسترس اشخاصی قرار خواهد گرفت که در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت شده باشند.

پس از اطمینان از این مورد می بایست در این سامانه گزینه ثبت نام را انتخاب و تنها با ثبت شماره ملی و تعیین یک گذر واژه برای خود بتوانند وارد این سامانه شوند. در ادامه نحوه ورود به این سایت برای مشاهده وضعیت تعداد دارایی آورده شده است.

کاربران برای ورود به سایت جهت مشاهده وضعیت تعداد دارایی سهام با کد ملی می بایست آدرس اینترنتی به نشانی ddn.csdiran.ir/login را در مروگر خود جستجو نمایند.

نحوه گرفتن استعلام تعداد سهام با کد ملی

افراد پس از انتخاب لینک ورود به سامانه ذینفعان بازار سرمایه صفحه زیرا مشاهده می کنند.

نحوه گرفتن استعلام تعداد سهام با کد ملی

سرمایه گذران در این صفحه با وارد نمودن کد ملی و رمز عبور به راحتی می توانند وارد پرتال ذینفعان بازار سرمایه خود شوند و وضعیت سبد داریی خود را که نظیر تعداد سهام ها می باشد را مشاهده نمایند.

نحوه گرفتن استعلام سهام با کد ملی

کاربران برای گرفتن استعلام سهام با کد ملی پس از ورود به سامانه ذینفعان بازار سرمایه می بایست از خدمات این سامانه خدمت مورد نظر خود را در این سامانه انتخاب نمایند. برای مشاهده وضعیت تعداد دارایی سهام های خود مراحل زیر را طی کنید.

پس از ورود به سامانه ذینفعان بازار سرمایه کاربران می بایست در صفحه اصلی سامانه قسمت دارا را انتخاب نمایند.

ورود به سایت استعلام تعداد سهام با کد ملی

با ورود به قسمت دارا کاربران به راحتی می توانند تعداد سهام های موجود در سبد دارایی خود را مشاهده نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد استعلام سهام با کد ملی در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مشاهده وضعیت تعداد دارایی سهام پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- ✔️آیا امکان گرفتن استعلام سهام با کد ملی می باشد؟

✔️بله، تنها با کد ملی نیز می توان استعدام سهام را گرفت که در متن مقاله بیان شده است.

2- ✔️برای دریافت استعلام سهام با کد ملی ثبت نام در سجام الزامی است؟

✔️بله، پیش از اقدام به گرفتن استعلام سهام با کد ملی می بایست در سامانه سجام ثبت نام و احراز هویت صورت گرفته باشد که در متن مقاله نیز به آن اشاره شده است.

3- ✔️کاربران برای استعلام سهام و سهامداری سهام با کد ملی نیاز به مراجعه حضوری ندارند؟

✔️خیر، کاربران به راحتی می توانند به صورت غیر حضوری وضعیت تعداد دارایی سهام های خود را با کد ملی به صورت اینترنتی دریافت نمایند که نحوه آن در متن مقاله آورده شده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا